Klíč k prosperujícímu městu

 • podpora lokální produkce
 • podpora návratu na trh práce
 • podpora podnikání, investic a inovací
 • energetika, životní prostředí, informační systémy města
 • komunitní energetika

PODPORA LOKÁLNÍ PRODUKCE, PODPORA NÁVRATU NA TRH PRÁCE

 • vybudování kryté městské tržnice s celoročním provozem v centru města a podpora lokálních farmářů
 • podpora řemesel a obnova rukodělných činností na základních i mateřských školách, podpora rukodělných kroužků
 • podpora návratu rodičů po rodičovské dovolené na trh práce např. rozšiřováním dětských skupin jako pomoc rodičům při zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek
 • intenzivnější spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou, podnikatelským inkubátorem P-Pink, pomoc s přípravou podnikání
 • participace občanů a podnikatelů na rozvoji města formou anket, diskusí, besed či prostřednictvím aplikací

PODPORA PODNIKÁNÍ, INVESTIC A INOVACÍ

(při max.využití programového tématu Průmysl 4.0)

 • zatraktivnění Pardubic pro investory
 • podpora inovativních podnikatelských aktivit na území města
 • podpora projektů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje inovací v průmyslu (v souladu s Regionální inovační strategií Pardubického kraje)
 • sdílení nejlepších praxí v oblasti podnikání, investic a inovací

ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INFORMAČNÍ SYSTÉMY MĚSTA

(při max. využití programového tématu Průmysl 4.0 a ve spolupráci s Univerzitou Pardubice)


 • reagovat na globální změny a trendy (klima, energetické zdroje apod.) cestou vytvoření řešení na míru potřebám města a občanů (v návaznosti na Strategický plán města a Územní energetickou koncepci)
 • zapojení informačních systémů města do SMARTCITY aplikací v oblasti dopravy, svozu odpadu, veřejného osvětlení, bezpečnosti apod.
 • při rozhodovacích procesech vedení města více využívat analýz velkých datových souborů (demografická data, doprava, energetika, kvalita ovzduší atd.)
 • řízené sdílení dat o zákaznickém chování a pohybu osob pro firmy a živnostníky podnikajícími v oblasti služeb na území města

KOMUNITNÍ ENERGETIKA


 • podpora vzniku komunitních energetických společenství založených na sdílení v komunitě vyrobené energie
 • otevřít možnost vstupu do energetických společenství pro občany, obce i firmy (ekonomické a environmentální přínosy)
 • zmírnit energetickou chudobu a závislost města i domácností na fosilních palivech