Klíč k vyšší kvalitě života ve městě

 • nové formy dostupného bydlení
 • vyšší kvalita života na sídlištích
 • podpora návratu rodičů na trh práce
 • důstojný život seniorů a sociálně slabších občanů

BYDLENÍ

 • dostupnější bydlení pro mladé rodiny znovuzavedením družstevního bydlení
 • vytipování vhodných objektů ve vlastnictví města k rekonstrukci na startovací bydlení, a to i pro sociálně slabší a hendikepované
 • rozšíření možností startovacího bydlení s krátkodobým podporovaným nájemným pro mladé lidi za účelem jejich stabilizace na pracovním trhu v Pardubicích
 • byty pro lékaře za účelem jejich stabilizace
 • modernizace veřejných prostranství na sídlištích pro kvalitnější trávení volného času občanů

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • podpora komunitního plánování sociálních služeb s cílem zajištění jejich maximální dostupnosti
 • víceleté dotace poskytovatelům sociálních služeb pro seniory, hendikepované a další skupiny ohrožené sociálním vyloučením
 • zkvalitnění života sociálně slabších a důchodců cestou podpory komunitních center, senior center, senior taxi aj.
 • podpora programů aktivního stárnutí se zaměřením na edukaci ke zdravému životnímu stylu a prevenci onemocnění (přednášky, dny sportu aj.)
 • důstojné stárnutí v prostředí domova zvýšením kapacit pečovatelské služby, domácí hospicové péče, paliativní péče
 • zvyšování kapacit pobytových zařízení pro seniory i formou zapojení partnerů ze soukromého sektoru
 • podpora zřizování "Domů na půl cesty" pro děti opouštějící dětské domovy formou např. startovacích bytů či pomoci při hledání zaměstnání

KOMUNITNÍ ŽIVOT

 • vyšší míra využívání veřejných prostranství pro rodinná, mezigenerační a přátelská setkávání s důrazem na možnost sportování a relaxace (zejména oživení míst podél řek, parků na sídlištích)
 • podpora rozšíření komunitních zahrad na území města, např. na sídlištích u obytných domů
 • podpora návratu rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené na trh práce s cílem sladění rodinného a pracovního života zřizováním rodinných center, dětských skupin včetně informační podpory k návratu na trh práce
 • podpora dobrovolnických aktivit
 • vyšší podíl neziskových kulturních aktivit ve městě
 • zřizování sítě co-workingových center - sdílených míst pro schůzky a práci